Sample Image

Výstava „Roste nebesá“ predstavuje pestrý výber jedinečných obrazov, reliéfov, pozdravov, svietnikov, adventných vencov, dekorácií a drobných darčekov s tematikou Vianoc. Ich autorka, Žilinčanka Ing. arch. Mária Krajčová, patrí v odbore výtvarného spracovania drôtu k najvýraznejším osobnostiam.

Drotárstvo ju inšpiruje od roku 1996. Po materiálovej i technologickej stránke priamo nadviazala na tradičné remeslo, ktoré novátorsky rozvíja, posúva a obohacuje o osobitý výtvarný rozmer. Venuje sa úžitkovému, dekoratívnemu i voľnému umeniu a šperku. Ako jedna z mála žien pracuje s hrubým tvrdým kovovým vláknom, kombinuje ho s najrozličnejšími materiálmi a tvorí z neho miniatúry, komorné i monumentálne, plošné aj trojrozmerné diela. Charakterizuje ich nezameniteľný výtvarný rukopis, výnimočná kreativita, hravosť, jednoduché formy, originálna štylizácia, prepracovaný detail i svojský ornament. Jej umeleckým krédom je šíriť duchovné hodnoty kresťanstva, svedčiť iným o viere, láske, nádeji a sprostredkovať im radosť z Božích milostí. Je členkou Spolku architektov Slovenska, spoluautorkou prvej slovenskej metodickej príručky práce s drôtom Drôtovanie s džarkom Markom a držiteľkou viacerých ocenení z prehliadok neprofesionálnej výtvarnej tvorby. Pravidelne s úspechom vystavuje doma i v zahraničí.

Mgr. Katarína Hallonová

Sample Image

Ing. arch. Mária Krajčová patrí v odbore výtvarného spracovania drôtu medzi najoriginálnejšie osobnosti vôbec. Svojou umeleckou filozofiou priamo nadviazala na unikátnu drotársku tradíciu Slovenska. Chápe ju ako vzácne kultúrno-historické dedičstvo i trvalý zdroj inšpirácie a už takmer dve desaťročia ju propaguje a kreatívne rozvíja do novej, životaschopnej podoby. Jej tvorba osciluje od úžitkového a dekoratívneho až k voľnému umeniu a šperku. Pôvodné remeslo v technologickom i materiálovom zmysle, nezameniteľný výtvarný rukopis, invenčný prístup k hľadaniu nových výrazových foriem a autorské posolstvo šíriace duchovné hodnoty kresťanstva sú jej nosnými piliermi.
Napriek tomu, že autorka spracováva tvrdé oceľové vlákno, pracuje s mimoriadnou ľahkosťou i s nesmiernym zaujatím. Kombinuje ho s plechom, prírodninami, papierom, sklom, textilom, no využíva aj odpadový materiál – plechovky, pružinové posteľné rošty, alebo drôtené poistky zo zátok od sektu. Drôt vníma ako priestorovú linku. Doslova ním kreslí obrazy, reliéfy a drobné dekorácie, ktoré pôsobia ako trojrozmerné objekty. Z výpletov a sietí, často  zhotovených vlastnými postupmi, vytvára plastiky i nevšedné bytové doplnky – misy, vešiaky, svietidlá. Tvorí imaginatívne, jej práce sú hravé, ale aj dôstojné a vážne. Svet interpretuje cez čistú optiku dieťaťa i tajomný jazyk náboženských symbolov.  Používa širokú paletu výrazových prostriedkov, je majsterkou výtvarnej skratky, štylizácie, detailu a ornamentu.
Stvárňuje prírodné či fantazijné námety, príležitostne ju inšpiruje architektúra, no nevyhýba sa ani téme človeka so všetkými jeho slabosťami, ktoré vykresľuje s láskavým nadhľadom. Ako hlboko veriacemu človeku sú jej však najbližšie sakrálne témy. Fascinuje ju najmä mystérium Veľkej noci a Vianoc. Jej práce sú oslavou veľkolepého diela Stvoriteľa, svedectvom Božej milosti i zhmotnením radosti z prítomnosti najvyššej duchovej bytosti, ktorou každodenne žije, sú posolstvom lásky, viery a nádeje ako východiska pre záchranu jednotlivca i cestou k spaseniu sveta.
Mária Krajčová sa narodila v roku 1964 v Považskej Bystrici, vyrastala v Púchove a od roku 1990 žije a pôsobí v Žiline. Je absolventkou Fakulty architektúry Slovenskej vysokej školy technickej v Bratislave, členkou Spolku architektov Slovenska. Je spoluautorkou prvej slovenskej metodickej príručky práce s drôtom Drôtovanie s džarkom Markom a jej tvorbu mali možnosť obdivovať návštevníci na viacerých autorských a mnohých skupinových výstavách nielen na Slovensku, ale aj v Česku, Maďarsku, Poľsku, Nemecku, Rakúsku, Fínsku, Portugalsku či Belgicku.

Mgr. Katarína Hallonová