Občianske združenie Voľný čas, Vysoká nad Kysucou poriada v sobotu 28. mája 2005 1. ročník súťaže zručnosti v práci s ručným drevorubačským náradím Vysocký drevorubač.

Propozície
Miesto konania súťaže: Vysoká nad Kysucou , ústredie /pri obecnom úrade/

Súťažiaci: muži 18 roční a starší
Disciplíny:
- prerúbavanie dreva /klát priemeru 30 cm/
- prerezávanie dreva dvojmužnou pílou /klát priemeru 25 cm/
- hod kladivom a dvoma oceľovým klinmi na cieľ
- uloženie l prm paliva
- štiepanie polien z klátika o priemere 35 cm a dĺžky 25 cm
- odhad stredu kmeňa
Súťažné náradie: pre 1. ročník poskytuje usporiadateľ
Prihlášky:
písomne do 20. mája 2005 na adresu:
Občianske združenie Voľný čas, Mgr. Anton Varecha, 023 55 Vysoká nad Kysucou č. 215
alebo počas prezentácie /písomne prihlásení súťažiaci budú v prípade veľkého počtu záujemcov prednostne zaradení medzi súťažiacich/,
Prezentácia: v sobotu 28. mája 2005 od 10.00 hod - 11.00 hod. na Obecnom úrade vo Vysokej nad Kysucou
Počet súťažiacich: vzhľadom na počet súťažných disciplín sa pre 1. ročník stanovuje maximálny počet 25 súťažiacich
Vylosovanie poradia štartu: prebehne za prítomnosti súťažiacich od 11.00 hod. - 11.15 hod.
Výklad pravidiel: 11.15 - 11.30 hod. - v priestore losovania
Hodnotenie jednotlivých disciplín:
a/ prvých 10 súťažiacich - podľa dosiahnutých časov bude za každú disciplínu obodovaný spôsobom : prvý 10 bodov, druhý 9 bodov, tretí 8 bodov atď.
b/ súťažiaci na prvom mieste získa počet bodov rovnajúci počtu súťažiacich, na každom ďalšom mieste o jeden bod menej až napokon súťažiaci s najhorším dosiahnutým časom získa 1 bod.
Celkové poradie: celkovým víťazom sa stáva súťažiaci, ktorého dosiahnutý počet bodov zo všetkých disciplín bude najvyšší. Druhé a tretie miesto získavajú súťažiaci s druhým, resp. tretím najvyšším celkovým počtom bodov.
Odmeny: vecnými cenami budú odmenení súťažiaci umiestnení v celkovom poradí na prvom až treťom mieste.
Štartovné: 100,- Sk na súťažiaceho, uhrádzať sa bude pri prezentácii! (ceny, certifikát o absolvovaní súťaže, nealko občerstvenie počas súťaže, guláš a pivo po ukončení súťažných disciplín).
Ukončenie a vyhodnotenie súťaže: plánované na 16.00 hod.
Po ukončení súťaže nasleduje váľanie mája a ľudová zábava

Pravidlá: (popis disciplíny)

Prerúbavanie dreva - klát o priemere 30 cm
Klát o priemere 30 cm je na drevenej podložke /doska/. Začne sa na pokyn rozhodcu. Čas sa prestane merať po úplnom oddelení oboch častí prerúbavaného kláta a odkopnutí (posunutí) jednej oddelenej časti nohou súťažiaceho. Oddelené časti nesmú ostať spojené ani trieskou, alebo kôrou

Prerezávanie dreva ručnou dvojmužnou pílou
Na prerezávenie bude použitá ručná dvojmužná píla „bruchačka“. Prerezáva sa klát o priemere 25 cm položený a upevnený na „koni“ („koze“). Súťažiaci si môže pred odštartovaním napíliť kmeň (začať rez) maximálne do hĺbky polovice zuba píly. Potom sa pripraví a na povel rozhodcu začne rezať. Čas sa prestane merať po dopadnutí odrezaného klátika na zem.

Hod kladivom a dvoma oceľovými klinmi na cieľ
Cieľ - stojatý máj ako náhrada za stojatý strom. Súťažiaci hádže 2 oceľové kliny a kladivo zo vzdialenosti 5 m tak, aby všetky hádzané predmety ostali ležať čo najbližšie k stromu. Hodnotenie: zameria sa najkratšia vzdialenosť od stromu (mája) ku každému klinu a kovovej časti kladiva (nie k násade). Súčet týchto vzdialeností sa vydelí tromi a podiel bude končeným výsledkom pre určenie poradia. (Najnižšia dosiahnutá hodnota = najlepší výsledok). Príklad: Namerané hodnoty: l. klin 73 cm, 2. klin 127 cm, kovová časť kladiva 46 cm. Súčet nameraných vzdialeností = 246 cm : 3 = 82 cm

Uloženie l prm paliva
Pripravené palivové drevo (polená o priemere 10-20 cm) v množstve l prm - voľne rozsypané vedľa pripravenej palety je potrebné uložiť do tejto palety v čo najrýchlejšom čase.
Súťažiaci stojí na stanovišti a na povel rozhodcu začne prevádzať prácu. Čas sa prestane merať po položení posledného polena do palety.

Štiepanie polien z klátika - priemer 35 cm, dĺžka 25 cm
Klátik je položený na zemi vedľa kláta na štiepanie a sekera položená na kláte. Súťažiaci stojí vedľa kláta - na dosah sekery a klátika. Súťažiť začne na povel rozhodcu. Klátik je potrebné v čo najkratšom čase rozštiepať na 10 ks polienok tak, aby každé bolo samostatné - to zn. aby nebolo spojené s ďalším polienkom ani kúskom triesky. Čas sa prestane merať po zaťatí sekery súťažiacim do kláta na štiepanie - čím dá najavo, že prácu ukončil. Hodnotí sa dosiahnutý čas - na výsledok nemá vplyv v akej vzdialenosti od kláta budú napadané narúbané polienka.

Odhad strednej dĺžky ležatého kmeňa dreva
Na ležatom kmeni dreva súťažiaci vyznačí terčíkom svoj odhadnutý stred. Na odhad sa stanovuje časový limit 1 minúta od obdržania terčíka. Po vyznačení odhadnutého stredu kmeňa terčíkom bude zmeraná prípadná odchýlka od vopred zmeraného skutočného stredu kmeňa. Rozdiel vyjadrený v centimetroch je dosiahnutým súťažným výsledkom pre určenie poradia tejto disciplíne. Na dosiahnutý výsledok nemá vplyv to, či bol odhadnutý stred oproti skutočnému posunutý k hrubšiemu, alebo k tenšiemu koncu kmeňa. Počas tejto súťaže môže byť vo vyhradenom sektore prítomný len jeden súťažiaci a všetkých divákov musí mať za chrbtom.

Dosiahnutý čas a bodovanie:
Rozhodujúci pre určenie poradia je vždy dosiahnutý čas. Len pri disciplíne „Odhad stredu kmeňa“ dosiahnutý rozdiel v cm. Súťažiaci s najnižším dosiahnutým časom príp. podielom v cm („hod drevorubačským náradím“) a rozdielom v cm („odhad stredu kmeňa) sa stáva víťazom v disciplíne. Do celkového hodnotenie získa toľko bodov koľko je súťažiacich. Súťažiaci na každom ďalšom mieste získajú postupne vždy o l bod menej -až posledný súťažiaci v disciplíne získa 1 bod.

Celkové hodnotenie
Súčet dosiahnutých bodov zo všetkých súťažných disciplín bude rozhodujúci pre stanovenie konečného poradia. Víťazom sa stáva súťažiaci s celkovo najvyšším dosiahnutým počtom bodov.

Odmeny: prví traja súťažiaci získajú vecnú cenu - drevorezbu od ľudového rezbára Emila Matejova ml. z Vysokej nad Kysucou